About

首頁關於紫雲寺半天岩紫雲寺

關於紫雲寺

半天岩紫雲寺 管委會

半天岩紫雲寺

202105031431387ikF位於半山腰的 半天岩紫雲寺,相傳已有三百多年的歷史,其主祀有觀世音菩薩與三寶佛。

 嘉城東南祖山,有地名曰「半天」,以高聳而謂也;建廟曰「半天巖」,地以巖名,其名益彰歟!

 從這段文字就可以知道,半天岩的地名是由於半天岩紫雲寺這座佛寺而來,且從乾隆三十年(一七六五)的碑文也可以知道,紫雲寺由來已久。因此,紫雲寺的歷史悠久應是無誤,只是歷來志書卻不太提及這座百年古剎。

 關於創寺傳說,地方上流傳幾個版本:

 第一個版本是:當年一位老和尚從大陸帶了一尊三媽來台灣,經過火山、赤山,三媽都託夢告訴和尚說:「不是這裡」。和尚就這麼四處奔波,一直到這附近(在現在寺廟建築後方),和尚坐在那兒休息,三媽就說:「是這裡了」。於是和尚在那裡搭了一間簡陋的草寮,佛祖只能放在地上,附近的人看到有間草寮在那兒,好奇地往裡頭一看,才知道裡面有一尊佛祖,村裡小孩如果生病、不舒服,就向佛祖請示,給果都非常靈驗。後來村民用竹子幫草寮擴建。隨著三媽越來越興,信徒們再用瓦片幫佛祖蓋屋頂。


另一個版本是:以前有三個和尚,各揹著一尊觀音佛祖,一同搭船渡海來台,到了台灣之後,各自找一個地方安居,結果,大媽找到赤山巖(台南六甲赤山龍湖巖)、二媽找到火山岩(白河關子嶺大仙寺),三媽就找到了半天岩。

 

20210503143435eAB6
至於文字記載的部分,一種版本是能元與白聖所寫的沿革:

 嘉義東城有鄉曰岩仔,地距縣治二十有四里,康熙廿一年間,有梵僧七十餘歲,遺其姓名者,路經於此,覩山明水秀,茂林修竹,景緻幽邃,嘆曰:此乃佛地,若築一蘭若,將來香煙必盛,佛化亦能被全島,遂駐錫之。乃由南海普陀山,迎請觀世音菩隡聖像一尊到此奉祀之。從遠處而望,山高似屆半天,因號為半天岩,晨暮紫雲繞佈山峰,即安名為紫雲寺。

 嘉義城東有山曰岩仔,距縣治二十四里,疇昔人跡罕至,俗塵所遠,殆可稱為山之隱逸者也。清康熙二十一年,有老僧經此,覩峰巒挺秀,景物清幽,嘆曰:此勝地也,宜為蘭若。於是斬荊棘闢草萊,結茅其間,復由南海普陀山,迎請觀音聖像而供奉之,僧從遠望此境,高接雲天,遂名為半天岩。又以山間之雲常現紫色,遶寺不散,又名寺為紫雲。


 大體上,白聖所撰寫的沿革紀要應從能元和尚所寫之沿革而來,對於紫雲寺的創寺持同樣的說法,都是康熙二十一年,一位老者發現半天岩這塊地適合建寺修行,就從普陀山將觀音菩薩的神像請來這裡供奉,又因這裡的地勢、視野而將此寺命名為半天巖、紫雲寺。

 日本人在統治台灣之後,曾經在大正四年至大正五年之間做過一次宗教調查,到了昭和年間,台南州又做了一次修正,該次修正對紫雲寺的沿革做了如下的敘述:

 康熙十三年左右,一個七十幾歲的老人從大陸移住台灣,看中半天岩這個地方,並建一座小祠,將帶在身上保佑自己的神明畫像供奉在此,早晚禮拜。不久,此老者亡故,從大陸來的臨濟覺宗和尚住持之。

 在這份日本人所作的寺廟調查中,不僅將紫雲寺的創建時間寫成康熙十三年(一六七四),將當時鎮殿的佛祖神像寫成畫像,還把紫雲寺的住持寫成覺宗和尚,這此記載,並沒有看到其他資料佐證。

 因此,現階段各種資料觀察,紫雲寺創始應在康熙二十一年,且與許多早期寺廟起源的說法相仿,即有僧人將觀音菩薩的神像從大陸攜帶來台灣,在半天岩這個地方落單、搭建草寮奉祀並在此修行,日後,隨著觀音靈驗的傳開,逐漸有信徒加入信奉觀音的行列。因此地位置半山,名為半天岩,岩者,同巖,「巖(山寺也,閩人呼山寺曰巖」,「閩人謂寺院為巖」,因此岩字本就是在山邊佛寺之名,半天岩即為一佛寺之名。又以山中紫雲常繞,又名曰紫雲寺,這兩個名字至今仍為信徒使用,甚且合併為 半天岩紫雲寺
20210618102005y85r